Bestyrelse/vedtægter

Vedtægter for Hillerslev-if

klik på linket herunder

KOPI AF VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR

HILLERSLEV

IDRÆTSFORENING

STIFTET 28. FEBRUAR 1990

LISTE FOR VEDTÆGTSÆNDRINGER

Revision Dato Ændringer
1. Revision

2. Revision

28.02.1990

09.02.1993

Første udgave

§3, §4, §6, §9

3. Revision 24.01.1994 §9
4. Revision 26.01.1995 §4
5. Revision 05.02.1998 §6
6. Revision 01.02.2001 §4 & §9
7. Revision 23.01.2002 §4 & §9
8. Revision 29.01.2004 §4 & §9
9. Revision 24.01.2008 §1 & §4 & §9
10. Revision 23.02.2010 §4 & §9
11. Revision 23.02.2011 §4
12. Revision 22.02.2012 §7 & §8
13. Revision 27.02.2019 §2, §3, §4, §5, §6 §9, §10

§ 1

Foreningens navn er Hillerslev Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Hillerslev sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningen er stiftet den 28/2 1990 som en sammenslutning af Hillerslev Gymnas­tik- & Idrætsforening, stiftet i 1866 og Hillerslev Bold­klub, stiftet i 1960.

§ 2

Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt og anden kulturel aktivi­tet, samt at varetage fælles interesser inden for de under fore­ningen til enhver tid afstukne rammer.

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer

§ 3

Hillerslev Idrætsforening er tilsluttet DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Kasseren indberetter medlemstal digitalt til dansk forenings register, DGI og Faaborg Midtfyn kommune.

§ 4

Hillerslev Idrætsforening ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 personer. Disse vælges på generalforsamlingen og bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, fodboldansvarlig og gymnastik ansvarlig, evt.2 bestyrelsesmedlemmer, hvor en kan udvælges som husansvarlig.

Der vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

4 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år, genvalg kan finde sted.

Desuden er 2 suppleanter på valg hvert år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal konstituere sig inden for 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsens konstituering skal fremgå af hjemmesiden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Der tages skriftligt referat af hvert bestyrelsesmøde.

§ 5

Bestyrelsen fastsætter kontingent og lederhonorarer samt pris for leje af lokaler i aktivitetshus.

Bestyrelsen fastsætter terminer for kontingentopkrævning.

Ind- og udmeldelser sker skriftligt til kassereren eller dennes stedfortræder. Udmeldelse kan kun ske, hvis pågældende har betalt kontingent for den periode i hvilken udmeldelsen finder sted. Såfremt et medlem står i restance i 3 mdr. uden at være lovligt udmeldt, kan ved­kommende slettes og kan ikke genoptages i fore­nin­gen, før restancen er betalt.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at den pågældende har haft lej­lighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet prøvet ved førstkommende generalforsam­ling – indtil den tid er vedkommende at betragte som værende udeluk­ket.

§ 6

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Kassereren skal, mindst 2 uger inden generalforsamlingen, der skal afholdes senest 1. marts, afgive driftsregnskab, statu­sop­gørelse pr. 31. december samt budget for det kommende regn­skabsår til bilags kontrollanterne

Regnskabet forsynes med bilagskontrollanternes påtegning og forelægges den or­dinære generalforsamling til godkendelse.

§ 7

Gennemgang og godkendelse af årsregnskab foretages af 2 bilagskontrollanter valgt af den ordinære generalforsamling. De vælges for 2 år ad gangen, men de afgår skiftevis. Desuden vælges hvert år 1 bilagskontrollant suppleant.

§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal – og er med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, højeste myndighed i alle foreningens anliggender – og afgør sagerne ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget de i paragraf 11 og para­graf 12 nævnte tilfælde. Personvalg af­gøres ved relativt stemmeflertal. Ge­neralfor­sam­lingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i lokalpressen, eller ved omdeling i sognet.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsam­lingen ikke tage endelig beslutning.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, såfremt vedkommende har været medlem af foreningen den sidste måned inden general­for­samlingen og kan fremvise gyldigt medlemsbevis.

Stemmeberettigede og valgbare er desuden forældre til aktive under 16 år, dog har fremmødte stemmeberettigede kun 1 stemme.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlin­gerne.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem fordrer det. Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse ske skrift­ligt.

Blanke og ugyldige stemmesedler tæller ikke med.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes før tidligst på den nærmest følgende gene­ralfor­samling.

§ 9

Ordinær generalforsamling afholdes senest 1. marts hvert år.

Dagsordenen skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget samt fremtidige aktiviteter.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 5-7 medlemmer til bestyrelsen.

På lige år: Vælges 3-4 medlemmer

På ulige år: Vælges 2-3 medlemmer

Hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant.

8. Eventuelt.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/5 af stemmeberet­tigede medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal general­for­sam­lingen afholdes senest 1 måned efter, at op­fordringen hertil er kommet bestyrelsen i hænde, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden.

§ 11

Forandring i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag­et.

§ 12

Foreningens opløsning kan kun finde sted på 2 på hinanden følgen­de generalforsamlinger, hvor 3/4 af de fremmødte stem­meberet­tigede medlemmer stemmer herfor.

Evt. aktiver skal ved opløsning af foreningen tilfalde børne- og ungdoms­arbejdet i Hillerslev gl. sogn.

Hillerslev Idrætsforening 2024/2025

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:

Klaus Ellegaard

25560860

Kasserer:

Søren Wieghorst
Tlf: 26276073
Email: soren.wieghorst1@gmail.com

Medlemmer:

Louise Rahbek

Lars Andersen

Stig Rudolfsen

Rikke Bødker

Suppleanter:

Anders Pedersen

Mikkel Jensen